Съобщения

Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55от 7 Юли 2017 г.)
02.11.2017 г.

„На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017 г.) „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, Уведомява обществеността, че има изменение в инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“, одобрено с решение по ОВОС на МОСВ с № 1-1/2017 г.

Уведомление Обява

Приложениe 2 - координатен регистър Приложениe 2 - карта 1 Приложениe 2 - карта 2

Приложениe 2 - карта 3 Приложениe 2 - карта 4 Приложениe 2 - карта 5