15 мин. сетълмент

Дата на публикуване Документ
07.03.2023 Данни, свързани с предложената методика за определяне на цени на балансираща енергия в проекта на КЕВР (актуализирани на 20.04.2023)
20.09.2022 Презентация: Работна среща във връзка с въвеждането на 15 минутен сетълмент период
21.06.2022 Пътна карта по проекта за въвеждане на 15 минутен сетълмент период, съгласувана с КЕВР
30.05.2022 Допълнителни указания при провеждане на тестове на 15 минути
13.05.2022 Тестовата среда на системата за администриране на пазара MMS
13.05.2022 Тестови сценарии за провеждане на тестове с 15 минутен сетълмент период
13.05.2022 Шаблон за производствен (брутен) график за сделки на пазарни сегменти “Ден напред” и “В рамките на деня”
13.05.2022 Шаблон за търговски график за сделки на пазарен сегмент “В рамките на деня”
13.05.2022 Шаблон за търговски график за сделки на пазарен сегмент “Ден напред”
11.05.2022 Инструкция Известяване и валидиране на търговски и производствени графици в пазарен сегмент 'в рамките на деня'
11.05.2022 Инструкция Известяване и валидиране на търговски и производствени графици в пазарен сегмент 'ден напред'
16.12.2021 График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент „ден напред“
16.12.2021 График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент „в рамките на деня“
16.12.2021 Презентация: Работна среща с участници на пазара на електрическа енергия