Присъединяване

Достъпът до Информационния портал на ЕСО се извършва след регистрация лично от заявителя или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, след попълване на бланка по образец и подписването й с Квалифициран електронен подпис на заявителя или упълномощеното лице.

Регистрация с КЕП
Изисквания: интернет браузъри: Chrome 70+, Edge 79+, Safari 14.1+, Opera 57+, не се поддържа Internet Explorer.
Последни версии на софтуерните пакети на: Банксервиз АД, Информационно обслужване АД, Инфонотари АД за управление на електронни подписи - четци и карти.
Не се поддържат мобилни устройства.

Регистрация
Регистър по ЗЕВИ
След регистрация с КЕП и получено писмо, потвърждаващо завършена регистрация
Вход