Съобщения

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБА С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
04.09.2019 г.

(Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.)

Информация по приложение 2 Обява

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3 Приложениe 4 Приложениe 5