Новини

ЕСО със статия в европейската платформа за научни изследвания по проект „Smart5Grid”
02.02.2023 г.

Електроенергийният системен оператор публикува в Европейската платформа  за научни изследвания  Open Research Europe изследователска статия на тема  „Решения на Smart5Grid за оптимизирана наблюдаемост и управляемост на преносните мрежи в условия на масирано разгръщане на ВЕИ”. Статията е включена и в престижната колекция от научни публикации на международния форум  „Sustainable Places“.
Статията на инж. Даниел Шангов и инж. Красимир Влъчков от Електроенергийния системен оператор, изследва основните компоненти на разработваната по проект „Smart5Grid“ отворена 5G експериментална платформа и взаимодействието между тях. В публикацията са включени резултати от пилотни симулации по два приложни сценария с участието на ЕСО:  „Милисекундно прецизно управление на произвежданата от разпределени възобновяеми източници електроенергия” и „Демонстрация в реално време на 5G способности за прецизно междусистемно мрежово наблюдение“.
Стъпвайки на резултатите от симулационните експерименти, статията демонстрира как внедряването в електроенергийните системи на индустриални безжични телекомуникационни решения от пето поколение може да допринесе за по-прецизното междусистемно наблюдение и управление на синхронно обединени преносни системи, както и за подобряване на възможността им да интегрират масовото навлизане на възобновяеми енергийни източници  в отговор на целите на зеления преход.
Публикацията описва потенциала на разработваните в рамките на проекта високоскоростни 5G решения за оптимизиране на възможностите на конвенционалните оптични и проводникови телекомуникационни мрежи на електроенергийните системи за по-висока степен на наблюдаемост и управляемост на децентрализираната възобновяема генерация.  


За проекта SMART5GRID:


Smart5Grid създава отворена 5G експериментална платформа с възможности за интеграция, тестване и валидиране на съществуващи и нови 5G услуги и мрежови приложения от трети страни.  Проектът Smart5Grid предоставя хранилище с отворен достъп до мрежови приложения. Той има за цел да промени архитектурата на мрежите за разпределение и пренос на електроенергия, чрез адаптиране на 5G комуникации за осигуряване на управление и контрол в реално време, както и на отдалечен мониторинг.


Повече информация за проекта Smart5Grid: Smart5Grid – Demonstration of 5G solutions for SMART energy GRIDs of the future и  ESO.BG - Електроенергиен Системен Оператор
Повече информация за проектите от програмата на ЕС „Хоризонт“, в които участва Електроенергийният системен оператор-  ESO.BG - Електроенергиен Системен Оператор