Проекти

CROSSBOW

Проект Трансгранично управление на променливите възобновяеми енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW.

INTERRFACE

Оператори на преносни системи - Оператори на разпределителни мрежи - потребителски интерфейс архитектура за осигуряване на иновативни мрежови услуги за ефективна енергийна система

FARCROSS

FARCROSS има за цел да демонстрира хардуерни и софтуерни решения, чрез които да оптимизира трансграничния капацитет за обмен електрическа енергия, като обхване съответните заинтересовани страни и благоприятства регионалното сътрудничество.

X-FLEX

Интегрирани енергийни решения и нови пазарни механизми за по-голяма гъвкавост на европейската мрежа.

TRINITY

Подобряване на преносните възможности на регионалните граници чрез интелигентни пазарни технологии - TRINITY.

FLEXITRANSTORE

Проект Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за пренос на данни със субекти за съхранение и голямо проникване на възобновяеми енергийни източници – FLEXITRANSTORE.

Киберсигурност

ЕСО Капацитет, SDN-microSENSE, EnergyShield, FORESIGHT 

SMART5GRID

Демонстрация на решения от пето поколение за интелигентни енергийни мрежи на бъдещето. 5G експериментална платформа с възможности за интеграция, тестване и валидиране на съществуващи и нови 5G услуги и мрежови приложения.

Енергийна ефективност

Проектът включва изпълнение на широкомащабна програма по енергийна ефективност в крайното енергийно потребление в 273 обекта на ЕСО ЕАД

ENFLATE

Осигуряване на гъвкави доставки от всички участници и сектори чрез пазари и цифрови технологии

iDesignRES

Интегрирано моделиране на компонентите на енергийната система за планирано разгръщане на възобновяеми енергийни източници: Инструментариум с отворен код

TwinEU

Подкрепа за разработването на цифров близнак за подобряване на управлението, операциите и устойчивостта на електроенергийната система