Последни новини

С 50 нови акациеви дръвчета порасна гората на ЕСО край град Хасково
13.03.2023

Съобщения

Оповестяване на намерение за утвърждаване на цени
24.02.2023

Списание Енергетика - Електроенергийни ракурси

Специализирано издание на ЕСО ЕАД

Търгове и конкурси

Търгове и конкурси за добив и продажба на дървесина в имоти, горска територия с учредени вещни права в полза на ЕСО ЕАД.

Профил на купувача

Списък с обществени поръчки и квалификационни системи, пазарна консултация, предварителни обявления

Електроенергиен пазар

За свободния избор с грижа и отговорност!

Електроенергиен системен оператор

Дейност

    Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България. Осигурява експлоатацията, поддръжката, ремонта и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Отговаря за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа и работи за обединение на електроенергийните пазари в района.

Централно диспечерско управление

Финанси и бюджет

Либерализиран пазар;
Спомагателни услуги;
Докладване по REMIT.

Пренос

С грижа осигуряваме достигането на електроенергията до Вас

Инвестиции

Инвестираме усилия за гарантиране електроенергийната сигурност и свързаност на България

Измерване и информационни технологии

Предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа.

Развитие на пазара

Чрез интеграция към зелено бъдеще

МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Всички проекти

  • ЕСО ЕАД има стратегическа роля за изпълнение на националните цели в енергийния сектор до 2030 г и в по-дългосрочен хоризонт до 2050. Компанията се развива в четири основни направления: модернизация и дигитализация, иновации, киберсигурност и развитие на човешкия капитал. Част от ефективния подход при определяне на конкретните дейности за постигане на целите са участията на дружеството в международни проекти и инициативи и изпълнението на дейности, финансирани от национални, европейски и други международни програми.
Успехът следва успеха!

За нас

Срещнете нашия екип

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. Електропреносният оператор отговорно и професионално гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ЕСО ЕАД е еднолично търговско дружество с едноличен собственик на капитала Българския енергиен холдинг ЕАД, конституирано с решение на Софийския градски съд от 4 януари 2007 година. Дружеството е носител на лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-419-04/18.12.2013г. издадена с Решение № Р-205 от 18.12.2013г. на ДКЕВР. С решение С-5/30.07.2015 г. и Решение С-7/05.11.2015 г., КЕВР сертифицира ЕСО ЕАД като независим преносен оператор на електропреносната система на Република България.

Екип

Управлението на ЕСО ЕАД е двустепенно организирано и се осъществява от Надзорен съвет и от Управителен съвет, в чийто състав е изпълнителният директор в качеството си на изпълнителен член. Независимият преносен оператор стопанисва и поддържа над 15 хиляди километра електропроводни линии и 297 електрически подстанции. Електроенергийният системен оператор и заетите в него експерти се ръководят от стремежа за оптимизиране работата на електропреносната мрежа на страната с реализация на проекти за развиване, модернизиране и изграждане на нови съоръжения. Целта на инвестиционната политика на преносния оператор е гарантиране на ефективното и качествено функциониране на електроенергийната система на България.

Надзорен съвет

Александър Тричков Евден Николов Костадин Попов Пламен Герджиков Пламен Радонов
Управителен съвет

Антон Славов Ангелин Цачев Пламен Йорданов

Контакти

Деловодство:

+359 2 9696 884,

+359 2 9696 887

Адрес

Централно управление

бул. „Цар Борис III” № 201,

гр. София 1618

 .

Работно време

понеделник - петък

8:00 - 17:00

 .

 .