Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна икономика


Инвестиция C4.I4 "Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна икономика" е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Р България (НПВУ), стълб Зелена България, мярка Нисковъглеродна икономика

Допринася за постигане целите на НПВУ по отношение на:

Зеления преход - 100%;
Цифровия преход - 40%.

ЦЕЛ
Цялостно модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на България чрез въвеждането на най-съвременни дигитални средства и методи


Условия за присъединяване на нови възобновяеми мощности и повишаване междусистемния капацитет за пренос на електроенергия.


Маневреност, сигурност, бързодействие, повишаване адаптивността на управление и степента на наблюдаемост на електроенергийната система (ЕЕС) в условията на нисковъглеродно производство.

БЮДЖЕТ
Общата стойност: 611 млн. лева,
Съфинасиране: 370 млн. лева,
Собствени средства: 241 млн. лева.Период на изпълнение
февруари 2020 г.- март 2026 г.

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ:

Увеличаване на капацитета за присъединяване на нови възобновяеми мощности към ЕЕС с поне 4 500 MW.

Увеличаване на междусистемния капацитет за пренос на електроенергия чрез по-добро използване на съществуващите активи с поне 1200 MW.

Ключов етап /Цели Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ключов етап C4.I4:85: Подписване на договори за модернизация и цифровизация на националната преносна система T2 Изпълнен
Цел C4.I4:86: Технически условия за интегриране в електроенергийната система на 2500 MW нов капацитет за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) T4 В процес 
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW T2 В процес 
Цел C4.I4:88: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с допълнителни 600 MW T2 Предстои
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система T1 Предстои

Инвестиция C4.I4 включва девет подпроекта

1

Автоматизирано управление на подстанции

Дейностите, които трябва да се изпълнят във всеки от обектите, включват реконструкция на съответната подстанция в необходимия обем, доставка и внедряване на локална SCADA система.

Модернизация на SCADA в опорен пункт

Осигуряване на непрекъсваемост на процеса на оперативно управление на съоръженията в ЕЕС и повишаване сигурността на управлението на обектите в ЕЕС.

2
3

Модернизация на телекомуникационна мрежа

Изграждане на нова Network Management System в ЕСО ЕАД и увеличаване капацитета за пренос на информация между обектите на ЕСО ЕАД.

Цялостна система за киберсигурност

Подобряване способността на мрежите и информационните системи чрез създаване на работещ SOC (Security Operations Center).

4
5

Модернизация на SCADA/EMS в ЦДУ

Mодернизация на съществуващата информационно-управляваща система на Централно диспечерско управление.

Дисплейни стени

Повишаване надеждността и сигурността на оперативното управление, увеличаване на скоростта и обема на технологичната информация чрез подмяна на съществуващите пет дисплейни стени с нови.

6
7

Виртуална работна среда

Осигуряване на сигурен достъп до всички системи, за всички служители на ЕСО ЕАД чрез подобряване условията за работа от разстояние

Системата за администриране на пазара

Модернизация на системата за администриране на пазара на електрическа енергия и балансиращия пазар.

8
9

Динамично наблюдение на преносните възможности

Осигуряване динамично следене на потоците на застрашените електропроводи от все по-голямото разпространение на ВЕИ и неравномерно им разполагане на територията на страната.