Електроенергиен пазар

ЕСО ЕАД е ключов участник в процеса на либерализация на пазара на електроенергия с водеща роля за обединение на пазарите на електроенергия със съседните страни в сегментите „в рамките на деня“ и „ден напред“ и в интегрирането на балансиращите пазари.

Електропреносният оператор на България гарантира осигуряването на преносния капацитет на границите със съседните ни държави, организира и провежда търгове за преносни способности.

Електроенергийният системен оператор осигурява сигурното и надеждно балансиране на електроенергийната система с минимални разходи и осъществява администрирането на пазара на електроенергия и на пазара на балансираща енергия.

Либерализиран пазар

MMS система

Система за управление на пазара

Документи

Документи за участие на пазара

Списъци и регистри

Регистър на участниците на пазара

Терминологичен речник

Речник на използваните пазарни термини

Ценоразпис

за услугите извършвани на външни организации от управление "Електроенергиен пазар" на ЕСО ЕАД

Балансираща енергия

Цени и източници на балансираща енергия (БЕ)

Прогнозни данни за балансиращия пазар на електрическа енергия

Прогнозни цени и прогнозен небаланс на системата

15 минутен сетълмент период

Документи, свързани с преминаването към 15 минутен сетълмент период

Допълнителни услуги

РПРЧ, РаВРЧ и РрВРЧ (ВЕИ)

Уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация (СУТРЕШНА СЕСИЯ)

РрВРЧ

Уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ)

Архив 2013-2019

Бавен третичен резерв от потребители

Архив 2013-2019

Бавен третичен резерв от производители

Междусистемни обмени

Резултати от месечни търгове за преносни способности

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП)

Резултати от годишни търгове за преносни способности

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП)

Календар на търговете за 2024 година

Примерни дати за провеждане на годишния и месечните търгове за 2024 за границата България-Турция

Преносни способности

Годишни и месечни стойности на съгласуваните Нетни преносни възможности (капацитети) на мрежата и стойности на разполагаемите преносни възможности (капацитети) на мрежата

Резултати търгове за преносни способности

Резултати от търгове за преносни способности на JAO и съседни оператори

Преносни способности

Прогноза за седмичните стойности на NTC.

Дневни търгове за преносни способности

Предлагани преносни способности за дневни търгове

Месечни търгове за преносни способности

Предлагана месечна преносна способност (ППС)

Годишни търгове за преносни способности

Предлагана годишна преносна способност (ППС)

Регистри

Регистри на ползвателите

Меморандуми и процедури

Меморандуми и процедури

Графици в ESS формат

Графици за междусистемен обмен на електроенергия в ESS формат

Тръжни правила

Тръжни правила по години

EIC информация

Информация за EIC идентификационен код

REMIT

Важни съобщения UMM

Съобщения за временно ограничаване на капацитет

Инструкция

За въвеждане на информация за неразполагаемостта на генераторни и електропроизводствени единици в съответствие с изискванията на чл. 15, от Регламент (ЕС) № 543/2013

Нормативни документи