Документи за участие на пазара


Документи


 1. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред (обновен на 5.8.2021)

 1a. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред (в сила от 01.10.2022)

 2. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администирране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня

 2a. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администирране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня (в сила от 01.10.2022)

 3.  Заявление за първоначална регистрация на координатор на стандартна или комбинирана балансираща група

 4.  Заявление за първоначална регистрация на координатор на специална балансираща група

 5.  Заявление за регистриране на доставчик на балансиращия пазар

 6.  Заявление за регистрация на търговец 

 7.  Заявление за регистрация на пряк член на стандартна балансираща група

 8.  Заявление за регистрация на обекти на потребители и производители

 9.  Заявление за регистрация на пазара на балансираща енергия при провеждане на 72 часови проби 

 10.  Декларация от координатор, който поема отговорност за балансиране Важи до 31.12.2021г.

 11.  Декларация от координатор, който прехвърля отговорност за балансиране Важи до 31.12.2021г.

 12.  Декларация от производител или потребител за присъединяване към балансираща група

 13.  Декларация от търговец за присъединяване към балансираща група Важи до 31.12.2021г.

 15.  Месечна справка за състава на балансираща група

 16.  Декларация от производител по чл.100, ал.6 за присъединяване към балансираща група

 17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЯК ЧЛЕН НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ЧЛ. 100 АЛ. 6 ОТ ЗЕ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

 17а. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЯК ЧЛЕН НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ЕЛЕКТРАЗАПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

 18.  Декларация от координатор, който поема отговорност за балансиране на пряк член

 


Договори


 19.  Договор за балансиране с координатор на балансираща група

 20.  Договор за балансиране с търговец на електрическа енергия актуализиран на 26.02.2021

 20а.  Договор за балансиране с търговец на електрическа енергия двуезична версия актуализиран на 26.02.2021

 21.  Договор за балансиране с потребител-производител

 22.  Договор за балансиране при провеждане на 72-часови проби с потребител-производител

 23.  Договор за достъп и пренос с производител на електрическа енергия (за кондензационна централа)

 24.  Договор за достъп и пренос с производител на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

 25.  Договор за достъп до и пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа с краен клиент

 26.  Договор за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия на кондензационни централи

 27.  Договор за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от третично регулиране на потребители на електрическа енергия

 28.  Договор за достъп с производител на електрическа енергия от ВЕИ

 29.  Договор за пренос за производител на електрическа енергия от ВЕИ

 

Инструкции

 

 30.  Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня  , актуализирана на 15.06.2021

 30a.  Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня  , в сила от 01.10.2022

 31.  Инструкция за уведомяване на страните при временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по чл.123 от Закона за енергетиката

 32.  Инструкция по чл. 56 от ПТЕЕ

 33.  Инструкция за процедура на регистрация на доставчици на балансираща енергия

 34.  Инструкция за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителни мрежи

 35.  Инструкция за регистрация на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група

 36.  Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS пазарен сегмент ден напред, актуализирана на 15.11.2021

 36a.  Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS пазарен сегмент ден напред, в сила от 01.10.2022

 37.  Необходими изисквания към документите за проверка на средствата за комуникация и програмно осигуряване
 

 38.  Инструкция по чл.184, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия актуализирана на 01.12.2022

 

 39.  Инструкция по чл.88, ал.3 от ПТЕЕ за единен електронен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия актуализирана на 29.03.2023

 

Стартиране на подготовка по въвеждане на Етап 2 

 

Стартиране на тестове за обмен на данни за прилагане на етап 2 

 

Въвеждане на първи етап от изискванията на чл.88, ал.3 от ПТЕЕ за единен електронен формат за обмен на данни; 

 

Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент; 

 

Допълнителни тестове за прилагане на Етап 1 на Инструкция по чл.88, ал.3 от ПТЕЕ за единен електронен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия; 

 

План на стъпките за въвеждане в продуктивна среда. 

 

Приложение 1: Техническа спецификация (update 14.7.2023); 

Приложение 2: Техническа спецификация;

Приложение 3: Техническа спецификация (update 21.07.2023); 

Приложение 4: Техническа спецификация (update 14.07.2023); 

Приложение 5: Техническа спецификация; 

Приложение 6: Комуникационна свързаност и технически начин за обмен на данни; 

Класификатори (update 18.07.2023); 

 

 

Банкови гаранции

 


 40.  Банкова гаранция към договор за балансиране

 41.  Банкова гаранция към договор с краен клиент, със сключен договор

 42.  Банкова гаранция към договор с краен клиент, без сключен договор